کمشنر داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک زن شناخته شده و یک مدافع و فعال حقوق بشر در مجامع ملی و بین المللی می باشد. داکتر سمر در سال 1994، به دریافت جوایز مختلف بین المللی در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی ، و زنان برای صلح نائل شد. داکتر سمر به عنوان اولین معاون رئیس دولت موقت و وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان خدمت نمود. قبل از اشغال مقام ریاست کمیسیون، او به عنوان معاون رئیس لویه جرگه اضطراری انتخاب شد. او توسط آقای کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، به عنوان رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان تعین شد.

داکتر ثریا صبح رنگ

کمیشنر داکتر ثریا رحیم صبحرنگ یک فعال و مدافع شناخته شده حقوق بشری زنان است. او قبل از پیوستن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، معاون فنی و سیاسی وزیر وزارت امور زنان بود. در سال 2005، او به عنوان مشاور بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان منصوب شد، که بعدا، در ماه دسمبر سال 2006 او به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعین گردید. داکتر صبح رنگ در چندین کنفرانس ملی و بینالمللی شرکت نموده است. موصوف جایزۀ بینالمللی مدافعان حقوق بشر در معرض خطر را از سازمان بینالمللی فرانت لاین در سال ۱۳۸۹ بدست آورد.

احمد ضیا لنگری

کمیشنر احمد ضیا لنگری، به عنوان فعال حقوق بشر از سال 1991 به این سو مشغول انجام فعالیتهای حقوق بشری بوده است. او در مواقف ارشد سازمانهای غیر دولتی ملی و بینالمللی در عرصههای ارتقای سطح آگاهی و برنامههای حقوق بشری کار نموده است. او در انجمنهای ملی و منطقهای حضور فعال داشته است. به عنوان یک فعال و مدافع شناخته شده حقوق بشر، آقای لنگری قبل از پیوستن به کمیسیون در مواقف ارشد با CCA که یک سازمان غیردولتی افغانستان بوده و برای حمایت و ترویج حقوق بشر فعالیت دارد، کار میکرد.

ستر جنرال ایوب اصیل

کمیشنر ستر جنرال ایوب اصیل تحصیلات اش را به سویه ماستری در رشته قانون در قاهره به پایان رسانیده، اداره عدالت جنائی را در جاپان آموخته، از انستیتوت حقوق بشر در شهر شتراسبورگ فرانسه فارغ گردیده، در رشته ژونالیزم پیشرفته در امریکا و در کورس مطالعات استراتژیک در شهر کیل آلمان تحصیل کرده است.

مولوی عبدالرحمن هوتک

کمیشنر مولوی عبدالرحمن (هوتک) متولد سال۱۹۷۱است. تعلیمات خود را در اسلامیات (فقه وقانون، فلسفه وعقیده) تا درجه دکترا در مدارس و پوهنتونهای پاکستان په پایان رسانیده، از سال ۱۳۷۴ به این طرف درساحات مختلف مطبوعات، تعلیم و تربیه، و بحیث استاد پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است، در لویه جرگه اضطراری و جرگه امن نماینده مردم زابل بود، از بدو تآسیس شورای علماء یک عضو فعال آن شورا بوده، و از سال ۱۳۸۵ به این طرف بحیث مشاور امور دینی وزارت معارف، و نیز عضو کمیسیون انکشاف نصاب تعلیمی ایفای وظیفه نموده، چندین جلد کتاب شامل نصاب را تآلیف و ویرایش نموده وعلاوه بر آن تالیفات مختلف دارد.

حوا علم نورستانی

کمشنرحوا علم نورستانی، مدت 28 سال در پستهای مختلف دولتی تا درجة مافوق رتبه خدمت کرده است. او در سال 1366 از رشتۀ ژورنالیسم فراغت یافته و آخِرین وظیفۀ نورستانی ریاست نشرات وزارت امور زنان بوده است. خانم نورستانی در دورۀ پانزدهم پارلمان حضور داشته، همچنین عضو شورای عالی صلح افغانستان نیز بوده است. مضاف بر این، گویندۀ تلویزیون ملی وقت بوده و در جرگههایی که در سالهای مختلف برگزار شده عضویت داشته است. اکنون درحال تحصیل در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میباشد. نورستانی، متأهل و دارای پنج فرزند؛ چهار دختر و یک پسر است. در مجموع او بیشتر در عرصۀ مطبوعات و حمایت از حقوق زنان فعالیت داشته است.

قدریه یزدان‌پرست

کمیشنر قدریه یزدانپرست در سال 1369هـ. ش از دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل با درجه عالی فراغت یافته و شامل کادر علمی این دانشکده شد. در سال 1371 خانم یزدانپرست به حیث رییس مؤسسه عالی نسوان و با تسلط طالبان بر شهر کابل وی در شهر مزارشریف نیز به حیث رییس مؤسسه عالی نسوان و همزمان سمت ریاست شورای مشورتی دانشگاه بلخ و استادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی آن دانشگاه را نیز دارا بوده است وی جریده ارشادالنسوان را به عنوان نخستین داعیهدار حقوق و آزادیهای زنان افغانستان با نگاه و برداشت نوین، مجدداً به چاپ رسانید و همچنان مبتکر ایجاد کانون فرهنگی رابعه بلخی میباشد. خانم یزدانپرست در پستهای رییس کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولیسی جرگه نیز فعالیت نموده است.

محمدموسی محمودی

محمدموسی محمودی رئیس امور اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک فعال حقوق بشری و متخصص امور اداره عامه و روابط بینالمللی است که در ده سال گذشته در عرصه حمایت و انکشاف حقوق بشر، و توسعه دموکراسی و جامعه مدنی فعالیت نموده است. پیش از این ،محمد موسی محمودی به حیث رئیس دفتر ساحوی بامیان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و معاون دفتر انستیتیوت دموکراتیک ملی در امور بینالمللی ایفای وظیفه نموده و مصدر خدمت به مردم کشور گردیده است. محمدموسی محمودی به عنوان رئیس امور اجرائیوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به انکشاف برنامه ستراتیژیک و عمل چهار ساله کمیسیون پرداخته و برنامههای این اداره را بر اساس برنامه ریزی مبتنی بر نتیجه عیار نموده است. تحت ریاست محمدموسی محمودی گزارشها و تحقیقات کمیسیون منظمتر و حرفهیی تر شده و به صورت گسترده آن مورد دسترسی همهگان قرار میگیرد.

محمدموسی محمودی با تنظیم و تالیف چارچوب مدیریت بشری کمیسیون، رهنمود اساسی و بنیاد محکم را برای مدیریت منابع بشری کمیسیون ایجاد نمود. او همچنان توانست تا اساسات بودیجه مبتنی بر نتیجه را در کمیسیون پایه گذاری و بهبود اساسی را در راستای فراهم آوری و مصارف مالی به میان آورد. بر اثر سعی و تلاش او نظارت و ارزیابی برنامهها و مصارف کمیسیون به صورت سیستماتیک تنظیم شده و نظام موثر گذارشدهی در کمیسیون به میان آمده است. بر اثر اهتمام او، شفافیت در امور برنامه و مصارف کمیسیون بهبود قابل ملاحظه یافته و هزینهها و بودیجههای کمیسیون پیش از مصرف و بعد از آن بعد از تفتیش مالی مستقل به سمع و اختیار عامه گذاشته شده و مورد دسترس میباشد.

محمدموسی محمودی دارای تالیفات و مقالات در عرصه حمایت و انکشاف حقوق بشر، رهبری، اصلاحات سکتور عامه و روابط بینالمللی میباشد که بعضی از آنها به چاپ رسیده و اکثر آن در کنفرانسهای بینالمللی ارایه گردیده اند. او همچنان تجارب زیاد و فوق العاده را در زمینه سهمگیری و اشتراک در محافل بینالمللی و کنفرانسهای بینالمللی به عنوان سخنران و ارایه کننده موضوعات دارا میباشد.

محمدموسی محمودی دو سند ماستری از پوهنتون سیراکیوس ایالات متحده آمریکا به دست دارد. او فارغ التحصیل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میباشد.

احمد فهیم حکیم (کمیشنر دور اول و دوم)

کمیشنر فهیم حکیم یک مدافع شایسته اجتماعی، در عرصه توسعه و حقوق بشر می باشد. او دارای 20 سال تجربه کاری در عرصه اعمار صلح و مدافعه برای توانمند سازی جامعه و حقوق بشر کار نموده است. او قبل از پیوستن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، بحیث رئیس و عضو موسسین انجمن همکاری برای صلح و همبستگی(CPAU) ایفای وظیفه مینمود. او به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه مدنی افغانستان، در کنفرانس بن در سال 2001 حضور داشت. آقای حکیم تحصیلات ماستری خود را در سال 1998 در رشته بازسازی پس از جنگ، در پوهنتون یورک کشور انگلستان تکمیل نمود. او در سال 2009 ، کمیشنر و عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی بود که چالش ها و شکایات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی را مورد رسیدگی قرار میداد.

احمدنادر نادری (کمیشنر دور اول و دوم)

کمیشنر نادر نادری در مذاکرات صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان در کنفرانس بن 2001 از جامعه مدنی افغانستان نمایندگی میکرد. آقای نادری همچنین به عنوان رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان کار می کند، او عضو هیئت مشورتی انستیتوت جامعه باز در افغانستان است. او در رابطه به سیاست و حقوق بشر در افغانستان فراوان نوشته است و یکی از اعضای هیئت ویراستاران مجله آکسفورد در موردعدالت انتقالی می باشد. او به عنوان سخنگوی مجمع بزرگ ملی (لویه جرگه) در سال 2002 ایفای وظیفه نمود. قبل از پیوستن در کمیسیون مستقل حقوق بشر او به عنوان رئیس گروه بین المللی قانون حقوق بشر (گلوبل رایت) در افغانستان کار می کرد. آقای نادری موفق به کسب چندین جایزه بین المللی شده و توسط مجله تایم در سال 2004 به عنوان قهرمان آسیایی شناخته شد. او همچنین رهبر جوان آسیایی قرن 21 در جامعه آسیا و عضو شورای بین المللی آن می باشد. انجمن جهانی اقتصادی آقای نادری را به عنوان رهبر جوان جهانی (YGL) در سال 2008 شناخت. او رشته حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه کابل تحصیل و مدرک ماستری را در امور بین الملل از پوهنتون جورج واشنگتن به دست آورده است.

بیوگرافی مختصر محمد فرید حمیدی

سابقه تحصیلی:

محمد فرید حمیدی در سال 1346 خورشیدی برابر با 1967 میلادی در ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در مکتب محل به اتمام رساند. پس از آن وارد اکادمی پولیس ملی افغانستان گردید و از آنجا به حیث محصل ممتاز با درجه لیسانس از رشته حقوق جزا فارغ گردید. سپس آقای حمیدی به پوهنتون کابل راه یافت و از رشته حقوق و علوم سیاسی درجه تحصیلی لیسانس را با نمرات عالی کسب کرد. در ادامه، از دانشگاه آزاد اسلامی با درجه ماستری در رشته جرم شناسی فارغ گردید. در آخرین مورد، محمد فرید حمیدی، سال پار به دانشگاه هاروارد راه یافت تا دومین ماستری اش را از رشته مدیریت عامه به دست آورد.

این دورههای دانش طلبی و تجربهاندوزی، تاثیرات پایدار بر آینده محمد فرید حمیدی به جا گذاشت. او را با ژرفای مشکلات اجتماعی، سیاسی و حقوقی مردم آشنا کرد. در سایه مجموع شرایط اجتماعی و فرهنگی، تعهدی در او پرورش یافت که او را برای همیشه علاقمند و درگیر به مسایل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نمود. فعالیتهای مستمر وی در عرصه تحصیل، تحقق عدالت و حاکمیت قانون، فقط سرآغازی برای آیندهای سرشار از تلاش و شخصیت متعهد و دلسوز آقای حمیدی بود. تا آنجا که امروزه میتوان با نگاه گذرا به خطوط عمدۀ مندرج در کارنامه او، وسعت علایق، پهنای فکری و عمق تعهد و فعالیتهایش را دریافت. این کارنامه غنی و ثمربخش نشان از شخصیت علمی و تعهد اخلاقی وی به ارزشهای انسانی، اسلامی و ملی وطن و مردم این سرزمین دارد.

فعالیتها و کارکردها:

آقای حمیدی، در سال 2002 میلادی، به اساس فرمان رییس اداره مؤقت به صفت عضو کمیسیون انتخابات لویه جرگه اضطراری و مسؤل ۴ ولایت (قندهار، زابل، هلمند، ارزگان) تعیین گردید. در عین حال، ایشان به حیث منشی مؤقت لویه جرگه اضطراری منصوب گردید. در سال 2002 میلادی از جانب رییس اداره مؤقت به حیث عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعین گردید. آقای حمیدی در کنار این وظایف، در سال 2005 میلادی مطابق فرمان ریس جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزیده شد و برای بیشتر از یک سال در این سمت کار کرد. علاوه بر آن، آقای حمیدی به اساس فرمانهای جداگانه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان عضو کمیته گزارشدهی دولت به پیمانهای بینالمللی وکمیته تهیه گزارش مرور دورهای جهانی (Universal Periodic Review) ایفای وظیفه نموده ا ست.

آقای حمیدی ضمن انجام موفقانه وظایف و کارکردهای پیش گفته، به حیث مشاور وزارت امور جوانان ایفای وظیفه نموده است. ایشان، مطابق فرمان ریاستجمهوری اسلامی افغانستان، برای ۶ سال به عنوان رییس بورد مشورتی ریاست جمهوری برای تعیینات مقامات عالیرتبه دولت، نیز ایفای وظیفه کرده است. در سال 2014 میلادی از سوی سازمان بینالمللی، مجمع آسیا- پاسفیک به حیث سفیر منع شکنجه در افغانستان تعیین گردید.

از آقای حمیدی مقالات متعدد علمی و تحقیقی در حوزه حقوقی و سیاسی در مجلهها و نشریات معتبر به نشر رسیده است. مدرنیزاسیون در افغانستان، حاکمیت قانون، قانون و اصلاحات قضایی از عرصههای دیگری است که ایشان در مورد آن تحقیق کرده و نوشتههای خویش را به دست نشر سپرده است.

اشتراک در کنفرانسهای بینالمللی:

محمد فرید حمیدی در کنفرانسهای متعدد ملی و بینالمللی که در مورد حاکمیت قانون، انتخابات، اصلاحات عدلی و قضایی و اداره ملکی و حکومت داری خوب برگزار شده، اشتراک نموده و در این کنفرانسها با بهرهگیری از دانش پربار حقوقی خویش، به ایراد سخنرانیهای ماندگار پرداخته است.

دعوت آقای حمیدی در کنفرانسهای بینالمللی و ایراد سخنرانی در آن، نشان میدهد که ایشان توانایی علمی لازم را در حوزه حقوق و ظرفیت علمی کافی برای طرح مسائل و موضوعات بنیادی را در این حوزه علمی دارد.

وحیدالدین ارغون

کمیشنر وحیدالدین ارغون ازجمله فعالین نهادهای مدنی و حقوق بشر در ولایات شمال بوده، در طی ده سال گذشته درعرصههای نظارت، حمایت وانکشاف حقوق بشر فعالیت نموده است. پیش ازاین ارغون در موقف ارشد ریاست معارف شهر کابل مدت دو سال کارنموده، بعد به حیث آمربخش عدالت انتقالی حوزه شمالشرق و پس از آن رئیس دفتر ولایتی بدخشان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایفای وظیفه نموده است، وحیدالدین ارغون مقالات متعددی پیرامون موضوعات حقوق بشر، عدالت انتقالی، حقوق زنان، نوشته است، که بعضی از آنها به چاپ رسیده و یا در کنفرانسهای ملی ارائه گردیده است. او همچنان تجربههای خوبی در راه اندازی و گردانندهگی سیمینارها، کنفرانس و کارگاه را دارا میباشد، موصوف در مدت کاری به اخذ تقدیرنامه و تحسیننامههای زیادی از آدرس پارلمان و نهادهای مدنی نیز مفتخر گردیده است.

اعلامیه‌های مطبوعاتی